Moșteniri / succesiuni

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ Sector 3

021-3208027, 0756-191261, 0748-115411

Detalii

Moştenirea unei persoane se deschide la momentul decesului acesteia și reprezintă transmiterea întregului său patrimoniu ( drepturi și obligații ) către anumite persoane care îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a o moșteni.

În urma decesului unei persoane, notarul public poate, în limita competenței sale teritoriale, să dezbată la cererea celor îndreptățiți, succesunea defunctului. În urma dezbaterilor, notarul public va elibera un certificat de moștenitor ce atestă calitatea de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii.

Notarul public sesizat are obligaţia de a-şi verifica în prealabil competenţa teritorială, iar în cazul în care constată că succesiunea este de competenţa altui notar public, se desesizează.

Competența teritorială a notarului public este determinată de ultimul domiciliu ori ultima reședință obișnuită a defunctului, respectiv, procedura succesorală va fi dezbătută de orice notar public ce își desfășoară activitatea în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu ori reședință obișnuită.

Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte, rămasă definitivă.

În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menţionate datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului cu menţionarea valorii acestora, precum şi  pasivul succesoral.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi făcută de oricare dintre succesibili, de către creditorii succesiunii sau ai succesibililor, precum şi de orice altă persoană care justifică un interes legitim.

La cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale, în condiţiile prevăzute de lege. Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere ţine loc şi de cerere de deschidere a acestei proceduri.

În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.

Calitatea de succesibil şi/sau, după caz, titlul de legatar, precum şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă, prin testament şi cu martori. Bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau prin orice alt mijloc de probă admis de lege.

În succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii şi ale soţului supravieţuitor, cotele de contribuţie ale acestora la dobândirea bunurilor şi asumarea obligaţiilor se stabilesc prin acordul moştenitorilor consemnat în încheierea finală sau, după caz, în actul de lichidare încheiat în formă autentică.

Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Cu acordul tuturor moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală, eliberând un certificat de moştenitor suplimentar.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.