Donații

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ Sector 3

021-3208027, 0756-191261, 0748-115411

Detalii

Donația este contractul prin care, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.

Donaţia se încheie prin înscris întocmit în fața notarului public, sub sancţiunea nulităţii absolute.

 

Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei.

Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului. Darul manual este, astfel, exceptat de la formalitatea actului autentic.

În scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică un contract de donaţie are obligaţia să înscrie de îndată acest contract în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii. Dispoziţiile în materie de carte funciară rămân aplicabile.

Donaţia nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voinţa sa.

Astfel, este lovită de nulitate absolută donaţia care:

  • este afectată de o condiţie a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa donatorului;
  • impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie;
  • conferă donatorului dreptul de a denunţa unilateral contractul;
  • permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o parte din bunurile donate, nulitatea operează numai în privinţa acestei părţi.

Contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite, fie pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, cât şi descendenţii săi ar predeceda donatorului.

În cazul în care donaţia are ca obiect bunuri supuse unor formalităţi de publicitate, atât dreptul donatarului, cât şi dreptul de întoarcere sunt supuse acestor formalităţi.

Donatorul nu răspunde pentru evicţiune decât dacă a promis expres garanţia sau dacă evicţiunea decurge din fapta sa ori dintr-o împrejurare care afectează dreptul transmis, pe care a cunoscut-o şi nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului.

În cazul donaţiei cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul răspunde pentru evicţiune ca şi vânzătorul.

Donatorul nu răspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat.Totuşi, dacă a cunoscut viciile ascunse şi nu le-a adus la cunoştinţa donatarului la încheierea contractului, donatorul este ţinut să repare prejudiciul cauzat donatarului prin aceste vicii.

În cazul donaţiei cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul răspunde pentru viciile ascunse ca şi vânzătorul.

Donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

De asemenea, orice donaţie încheiată între soţi este revocabilă, insa numai în timpul căsătoriei.

În cazul donației de bunuri imobile, unul dintre cele mai întâlnite acte încheiate în materie notarială, apar anumite situații specifice, ce țin de natura bunului donat, precum : necesitatea evaluării acestui bun conform Grile de expertiză a valorilor imobiliare, necesitatea obținerii extraselor de carte funciară, necesitatea intabulării actului întocmit. De asemenea, o situație particulară o reprezintă donarea locului de veci. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.